Provincie Flevoland

Cultuurnota 2025-2028

De provincie Flevoland voert een eigen cultuurbeleid dat steeds een periode van 4 jaar beslaat, parallel aan de cultuurbeleidsperiode van het Rijk. De huidige provinciale cultuurnota 2021-2024 ‘Flevoland: Ruimte voor cultuur’ loopt binnenkort af. Cultuurslagers werkt mee aan het ophalen van input voor het nieuwe cultuurbeleid van de provincie Flevoland voor de periode 2025-2028. Om te komen tot een nieuwe/ herziene cultuurnota is er diverse input nodig, zowel uit het veld als bij andere relevante stakeholders. Daarom werken we via een participatietraject om kennis, ervaringen en suggesties op te halen bij o.a. de Flevolandse gemeenten, instellingen, makers en andere relevante partijen.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meld je dan aan via onderstaande link. 

OPDRACHTGEVERS

Provincie Flevoland

Cultuurnota 2025-2028

De provincie Flevoland voert een eigen cultuurbeleid dat steeds een periode van 4 jaar beslaat, parallel aan de cultuurbeleidsperiode van het Rijk. De huidige provinciale cultuurnota 2021-2024 ‘Flevoland: Ruimte voor cultuur’ loopt binnenkort af. Cultuurslagers werkt mee aan het ophalen van input voor het nieuwe cultuurbeleid van de provincie Flevoland voor de periode 2025-2028. Om te komen tot een nieuwe/ herziene cultuurnota is er diverse input nodig, zowel uit het veld als bij andere relevante stakeholders. Daarom werken we via een participatietraject om kennis, ervaringen en suggesties op te halen bij o.a. de Flevolandse gemeenten, instellingen, makers en andere relevante partijen.

Pop in limburg 

Meerjaren beleidsplan

Met Pop in Limburg zijn we in coproductie aan de slag gegaan met het schrijven van de meerjaren beleidsplannen. Tijdens een participatief traject vol met brainstorm sessies heeft het team van Cultuurslagers de plannen en ambities van Pop in Limburg neergezet in de woorden die de identiteit en werkwijze van de organisatie weerspiegelen. Van april tot en met december zijn we met elkaar de diepte ingedoken, dit heeft geresulteerd in een meerjaren beleidsplan dat geen stof zal vangen in bureaulades, maar bijdraagt aan een gezond cultureel klimaat en praktisch te hanteren is.

Appelpop

Fondsenwerving 

Appelpop is een gratis toegankelijk festival in Tiel met drie podia, waar zowel nationale als internationale artiesten, samen met lokaal en regionaal talent, hun muzikale talenten tonen. Deze verscheidenheid heeft ervoor gezorgd dat Appelpop tegenwoordig gemiddeld meer dan 100.000 bezoekers per jaar trekt. Om deze groei te door te zetten hebben we samen met Appelpop de mogelijkheden voor fondsen werving onderzocht. Bij een fondsenwervingstraject bieden wij 3 onderdelen aan: een fondsenscan waarin wij in kaart brengen welke subsidiënten en specifieke regelingen passen bij het project, het schrijven van een basisaanvraag en het toeschrijven van een aanvraag per fonds.

Gemeente brunssum

Evaluatie kadernota Cultuur

In 2023 liep de kadernota Cultuur van de gemeente Brunssum af. Samen met de gemeente, culturele organisaties, verenigingen, stakeholders en burgers werkt Cultuurslagers aan de evaluatie van deze kadernota. Dat doen we via een participatietraject, waarbij spelers in het culturele veld en een goede vertegenwoordiging van zowel ambtenaren als bestuurders betrokken zijn. We halen input op die bijdraagt aan een genuanceerde evaluatie met heldere aanbevelingen. Eind maart 2024 zal dit rapport worden opgeleverd, waarna de gemeente er zo snel als gewenst mee aan de slag kan gaan.

Gemeente Roermond

MEERJARENBELEIDSPLAN Cultuur 

Voor deze gemeente in Midden-Limburg ontwikkelden we samen met de medewerkers van de afdeling cultuur en erfgoed een participatie traject om met het culturele veld en aanpalende sectoren samen de nieuwe meerjaren cultuurvisie te ontwikkelen. Naast participatie sessies zijn ook verschillende enquêtes onder scholieren uitgezet en hebben enkele ronde tafel gesprekken plaatsgevonden. Middels het reguliere en besluitvormingsproces heeft Cultuurslagers ervoor zorggedragen dat de meerjaren cultuurvisie 2023-2026 in oktober 2022 is aangenomen.

Proeftuin Dans en position paper 

onderzoek  en opstellen position paper 

Namens het Ministerie van OCW, Cultuurregio Zuid en de Provincie Limburg hebben we van 2019-2021onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het versterken van het dansklimaat in Zuid-Limburg. Op 5 april 2022 presenteerden we, in samenwerking met Universiteit Maastricht en Collabros de opbrengst. Daarnaast mocht Cultuurslagers namens De Nederlandse Dansdagen het traject en het opstellen van de podition paper voor de gehele danssector voor haar rekening nemen. Dit rapport is in februari 2023 gespresenteerd aan de Staatsecretaris Cultuur.

Lees het rapport hier

Keunstwurk Friesland

jaarplan en beleidsplan 

Samen met het team van Keunstwurk hebben we gewerkt aan een jaarplan en een langetermijnvisie voor de nieuwe cultuurplanperiode 2025-2028. In diverse werkgroepen en formaties hebben we in Friesland en online via Zoom met medewerkers gesproken. Ook hebben we speciale aandacht gegeven aan het goed uitleggen van ons advies voor een zo groot mogelijk intern draagvlak evenals aan het maken van een praktische vertaling. Dat laatste vinden we heel belangrijk, zo blijven adviezen ‘niet liggen’.

Provincie Noord-Holland

ONtwikkelen cultuurprofiel

Voor de cultuurregio in wording ‘Noord-Holland Noord’ hebben we meegewerkt aan het opstellen van een passend cultuurprofiel met een geheel eigen identiteit en een bijbehorend plan van aanpak (meerjarig). Via een participatietraject waarbij spelers in het culturele veld en een goede vertegenwoordiging van zowel ambtenaren als bestuurders betrokken waren, hebben we input opgehaald om het plan van aanpak te kunnen vormgeven aan de hand van concrete pijlers en instrumenten om in te zetten. Dit cultuurprofiel en bijbehorend plan van aanpak heeft mede geleid tot een succesvolle benoeming van het gebied tot cultuurregio door het ministerie OCW.

nederlands stoommachine museum

fondsenwerving en cultuureducatie plan

 Cultuurslagers stelde in samenwerking met de medewerkers van het Stoommachinemuseum in Medemblik een projectplan op om hiermee meerdere fondsen aan te kunnen schrijven voor het financieren van de verbouwing van het museum. Daarbij hoorde ook het ontwikkelen van een plan voor cultuureducatie, hetgeen een grote rol gaat spelen in de toekomst van het museum. 

Cultuurkwadraat Zeeland

Workshops landelijk cultuurbeleid

De training van Cultuurslagers ging in op de betekenis van rijksfinanciering en het belang van een versterking van de landelijke positie voor culturele instellingen in Zeeland. Er werd toegelicht welke mogelijkheden er zijn om bij de basisinfrastructuur en de rijkscultuurfondsen aan te vragen, welke ontwikkelingen en kansen er voor Zeeuwse culturele instellingen zijn, maar ook welke thematiek momenteel belangrijk is voor deze financiers. Stapsgewijs en op een laagdrempelige manier ging Cultuurslagers daarom in op enkele criteria die Rijksfondsen van groot belang achten en die de deelnemers in het doen van aanvragen zullen tegenkomen.

Onze werkwijze 


Met onze werkzaamheden dragen we bij aan een veerkrachtige, activistische en duurzame cultuursector. Ons doel is om bij te dragen aan een duurzame werking van de culturele infrastructuur in Nederland alsook aan eerlijke werkpraktijken in de sector. We vinden het belangrijk dat adviezen van Cultuurslagers niet in bureaulades verdwijnen, maar bijdragen aan een gezond cultureel klimaat en direct ingezet kunnen worden door de opdrachtgever

De werkwijze van Cultuurslagers kenmerkt zich door samenwerking, we werken altijd in coproductie met onze opdrachtgever. Juist door een sterke samenwerking krijgen trajecten nog meer kwaliteit en kan er met het eindresultaat meteen aan de slag worden gegaan. Bij culturele vraagstukken van overheden, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een provinciaal of gemeentelijk meerjaren cultuurbeleid, vormt participatie altijd een integraal onderdeel. Juist de gesprekken en samenwerking met de professionals van overheden, de culturele sector of specifieke doelgroepen zoals jongeren geven de juiste inzet aan een meerjarenbeleidsplan.

Met een 5-jarig jubileum in zicht hebben we toch al ruime ervaring met het opstellen van nieuwe beleidsplannen, advisering rondom samenwerking en afstemming met de politiek, het schrijven van position papers voor potentiële donateurs en het opstellen van lobby brieven. Naast trajecten op maat bieden we ook een product aan dat door ons is ontwikkeld: de Culturele QuickScan. Met deze scan bieden we een unieke mix van ‘bouwstenen’ (onderzoeksmethodes) om samen met de vragende organisatie vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering, artistieke koerswijziging en/of publiek onderzoeken.         


© cultuurslagers 2023                 privacystatement

Volg ons